houzzMate admin
5 เดือนที่แล้ว
การไฟฟ้า จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายายอาม จันทบุรี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้างบ คพจ.1 ช่วงสฟฟ.นยอ.-แยกหนองคล้า(ฝั่งซ้าย)ตอนที่ 2 ช่วงป้อมตำรวจทางหลวงช้างข้าม-บ้าน หนองแหวน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยค้น  e-GP : 63027014296


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 นยอ.2/2563 เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63027014296 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง)ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้างบ คพจ.1 ช่วงสฟฟ.นยอ.-แยกหนองคล้า(ฝั่งซ้าย)ตอนที่ 2 ช่วงป้อมตำรวจทางหลวงช้างข้าม-บ้านหนองแหวน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี


สถานที่ดำเนินงาน
บ้านหนองแหวน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี


มูลค่างาน
 566,271.82    บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  7 - 19 กุมภาพันธ์   2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  20 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  039-491118 ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=b9c84d3d-c2a6-4260-818b-1a7807cdab86&region=ดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
279