houzzMate admin
1 ปีที่แล้ว
จ้างปรับปรุงโรงจอดรถพร้อมถนนภายในศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถยนต์พร้อมถนนภายในศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยค้น เลขที่โครงการ : 63017339300


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถยนต์พร้อมถนนภายในศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ดำเนินงาน
ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


มูลค่างาน
2,000,000   บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  11 - 18 กุมภาพันธ์  2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๖๐๓๙๙๑-๔      ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/ดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
340

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ