houzzMate admin
5 เดือนที่แล้ว
จ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหาร กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  กรมช่างโยธาทหารอากาศ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2024 (อาคารโรงอาหาร กรมสรรพาวุธทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยค้น เลขที่โครงการ : 63027168685


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกรมช่างโยธาทหารอากาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๔ (อาคารโรงอาหาร กรมสรรพาวุธทหารอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ


มูลค่างาน
1,052,300   บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  13 - 20 กุมภาพันธ์  2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๓๔-๕๓๐๘ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/ดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อื่นๆ


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
338