houzzMate admin
5 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ปทุมธานี จ้างสร้างบ้านพักครู

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๓/๒๘ (ปี๒๕๓๙)และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยค้น เลขที่โครงการ : 63027085124


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๓/๒๘ (ปี๒๕๓๙) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน
ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


มูลค่างาน
5,268,000   บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  13 - 20 กุมภาพันธ์  2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๓๔-๕๓๐๘ ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/ดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
113