houzzMate admin
3 สัปดาห์ที่แล้ว
จังหวัดระนองจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดระนอง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : 63037279982


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สถานที่ดำเนินงาน
ตามกำหนดของ จังหวัดระนองมูลค่างาน

1,687,000  บาทกำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  16 - 19 มีนาคม   2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  20 มีนาคม   2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐๗๗-๘๑๑๓๗๑   ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/
ดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
113