houzzMate admin
4 เดือนที่แล้ว
อบต สวี ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์ราชการอำเภอสวี 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เลขที่โครงการ : 63037371224


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศูนย์ราชการอำเภอสวี ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สถานที่ดำเนินงาน
 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพรมูลค่างาน
650,000   บาทราคาเอกสารประกวดราคา
ชุดละ 200 บาทกำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 23 - 27 มีนาคม   2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  30 มีนาคม   2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ ๓๕๕๒ ๒๑๓๓ ต่อ ๑๑๓-๑๑๔  ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

ดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
123