houzzMate admin
4 เดือนที่แล้ว
เทศบาลตำบลทับมา ระยอง จ้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลทับมา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : 62117249312


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทับมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านแหลมมะขาม ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน
ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


มูลค่างาน
2,100,000  บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่ 23 - 30 มีนาคม   2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  31 มีนาคม   2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม
ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐-๓๘๖๖-๓๑๔๘   ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/
ดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
146