houzzMate admin
2 สัปดาห์ที่แล้ว
กรมชลประทาน ตราด จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานตราด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้องานจัดหาเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง  จำนวน 4 รายการ  ของ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ    ซอยเขาฉลาดพัฒนา  ในเขต  ตำบลเทพนิมิต  อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เลขที่โครงการ : 63037520055


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔ รายการสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำซอยเขาฉลาดพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน
ตำบลเทพนิมิต  อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  มูลค่างาน
4,062,544.97   บาทราคาเอกสารประกวดราคา
ชุดละ 200 บาทกำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่ 26 - 31 มีนาคม   2563 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่  1 เมษายน   2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐๓๙๕๑๒๘๐๐ต่อ๑๒๐  ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

ดู ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #e-bidding
Share
79