เจมส์ HM
11 เดือนที่แล้ว
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจันทบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินและรื้อถอนอาคารเดิม

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินและรื้อถอนอาคารเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านหนองคล้า จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ :63047442061รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินและรื้อถอนอาคารเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านหนองคล้า จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ถนน ท่าแฉลบ Talat , 22000, อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี
มูลค่างาน

743,329.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ  -  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม  2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙-๔๙๑๑๑๗ ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
142

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ