เจมส์ HM
10 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./44-ข

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : 63047568473รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ถนน พหลโยธิน ตำบล ป่าซาง อำเภอแม่จัน เชียงราย
มูลค่างาน

23,118,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ mwk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๗๗๑๗๘๗ ในวันและเวลาราชการ


 

ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
98

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ