เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : 63047595733รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
มูลค่างาน

13,588,800.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,400 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๘๓๑-๓๐๙๘ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
139