เจมส์ HM
8 เดือนที่แล้ว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมอาคารแฟลตชั้นนายร้อย 32 ครอบครัว

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมอาคารแฟลตชั้นนายร้อย ๓๒ ครอบครัว หมายเลข ๓๗๑/๒๙ ของ กองทัพภาคที่ ๓ ตามโครงการปรับปรุงแฟลตข้าราชการของ กองทัพบก เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : 63057297574

รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมอาคารแฟลตชั้นนายร้อย ๓๒ ครอบครัว หมายเลข ๓๗๑/๒๙ ของ กองทัพภาคที่ ๓ ตามโครงการปรับปรุงแฟลตข้าราชการของ กองทัพบก เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
มูลค่างาน

4,796,500.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
71