เจมส์ HM
7 เดือนที่แล้ว
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : 63057297231
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบล นาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม นครพนม 
มูลค่างาน

3,317,200.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonphanomspecial.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๕๓๐๘๗๓ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
62