เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : 63057223765
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

175 หมู่ 1 ตำบล พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 
มูลค่างาน

39,075,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.debsirinphukhae.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙-๗๔๒๒๓๕๖ ในวันและเวลาราชการ

 
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
80