เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
การเคหะแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแฟลต ๔ ชั้น และอื่นๆ

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแฟลต ๔ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง มิตรไมตรี ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ :63047498144
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแฟลต ๔ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง มิตรไมตรี ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

มิตรไมตรี แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
มูลค่างาน

28,013,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nha.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๕๑-๖๒๙๑ ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจ้าง
Share
76