เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
กรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : 63037400596
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ซอย ทวีวัฒนา 9 แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มูลค่างาน

3,278,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/cstd หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๖-๐๓๒๗ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#xระกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
35