เจมส์ HM
10 เดือนที่แล้ว
เทศบาลนครขอนแก่น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายพัฒนารายได้

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ : 63057215650
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
มูลค่างาน

770,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ -  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkmuni.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๒๗๐๗๓๐ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
115

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ