เจมส์ HM
11 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗ - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗ - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63067343713
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗ - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ถนน โยธาธิการ เชียงราย 2081 ตำบล แม่พริก อำเภอแม่สรวย เชียงราย 
มูลค่างาน

17,955,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://data.dopp-obec.info/wed/?School_ID=๑๕๗๗๑๒๐๓๘๓ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๖๕๖๓๙๙ ในวันและเวลาราชการ

 
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
216

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ