เจมส์ HM
7 เดือนที่แล้ว
ศูนย์การทหารราบ ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ศูนย์การทหารราบ แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ศูนย์การทหารราบ แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ. 63067234483
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ศูนย์การทหารราบ แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
มูลค่างาน

8,537,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ -  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.infantry-center.rta.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๕๔-๒๔๖๔ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
93

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ