เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ ฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) พร้อมปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) พร้อมปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ  .63057002470
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) พร้อมปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

 24 ซอย หมู่บ้านอัจฉรา ตำบล ท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
มูลค่างาน

3,850,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thakai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๓๐๕๐๔๒๐ ต่อ ๑๔ ในวันและเวลาราชการ

 
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
68