เจมส์ HM
10 เดือนที่แล้ว
โรงเรียนวัดหนองแหวน จันทบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ประกาศโรงเรียนวัดหนองแหวน จันทบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ.  63077236632
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนวัดหนองแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ตำบล กระแจะ อำเภอนายายอาม จันทบุรี
มูลค่างาน

1,041,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ. -  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙๓๙๘๐๙๕ ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th/

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
155

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ