เจมส์ HM
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรง ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ๑ รายการ

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรง ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63107344012
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรง ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรง ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
มูลค่างาน

527,400.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 
ติดต่อสอบถาม

    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.skho.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๔๓๑ ๒๔๑๙ ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.t#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
54