เจมส์ HM
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชุมชนหนองมันปลา ๒ เขตเทศบาลนครสกลนคร - บ้านนาแก หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชุมชนหนองมันปลา ๒ เขตเทศบาลนครสกลนคร - บ้านนาแก หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63107321754
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชุมชนหนองมันปลา ๒ เขตเทศบาลนครสกลนคร - บ้านนาแก หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ชุมชนหนองมันปลา ๒ เขตเทศบาลนครสกลนคร - บ้านนาแก หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
มูลค่างาน

1,406,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sakon-pao.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๗๑ ๓๔๐๒ ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
39