เจมส์ HM
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒ โครงการที่ ๑ (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒ โครงการที่ ๑ (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63097127598
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒ โครงการที่ ๑ (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒ โครงการที่ ๑ ตำบล โคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
มูลค่างาน

799,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ  -  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.koksee.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๘-๓๑๙๒-๓ ในวันและเวลาราชการ

 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.t

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
37