เจมส์ HM
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63107308490
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) ม.3 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
มูลค่างาน

1,104,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ  -  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 
ติดต่อสอบถาม

  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th/new_index.html หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๐๑๐๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
53