เจมส์ HM
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนลำกุดกู่ ซอย ๑ (ช่วงจากสี่แยกถนนเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันตก)

ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนลำกุดกู่ ซอย ๑ (ช่วงจากสี่แยกถนนเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63107289430
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนลำกุดกู่ ซอย ๑ (ช่วงจากสี่แยกถนนเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ถนนลำกุดกู่ ซอย ๑ (ช่วงจากสี่แยกถนนเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันตก) เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด.
มูลค่างาน

910,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 
ติดต่อสอบถาม

   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kaset.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๕๘๙๔๖๓ ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.t

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
36