เจมส์ HM
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำพอง แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น จ.ขอนแก่น จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำพอง แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น จ.ขอนแก่น จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63127086747
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำพอง แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น จ.ขอนแก่น จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำพอง แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น จ.ขอนแก่น
มูลค่างาน

760,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, khonkaen@drr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๔๖๕๘๖๙ ในวันและเวลาราชการ

 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
92

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ