เจมส์ HM
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยางงาม ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไทร เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยางงาม ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไทร เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63127347306
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยางงาม ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไทร เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ตําบลหนองไทร อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มูลค่างาน

3,221,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 3000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ืnamphongpat.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๘๕๖๕๕๕๐๙ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th
#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
54