เจมส์ HM
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู๒๐๓/๒๗ โรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู๒๐๓/๒๗ โรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64017133575
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านเหล่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู๒๐๓/๒๗ โรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
มูลค่างาน

846,300.00 บาทราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ -  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=๑๐๕๒๕๐๐๔๑๒ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๕๖๗๘๐๘๔๖ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th
#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
56