เจมส์ HM
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64017134888
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง)  ตำบล สำนักทอง อำเภอเมืองระยอง ระยอง
มูลค่างาน

751,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ -  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bst.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙๒๓๑๘๙๘๑ ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
62