เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64017087855
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านเกาะรัง หมู่ ๒ ตำบล เกาะรัง อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี
มูลค่างาน

6,789,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ bankhorang.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๗๙๔๐๔๓,๐๘-๘๒๙๔๙๙๕๖ ในวันและเวลาราชการ
ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
58