เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองหนองปรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยหนองใหญ่ ๑๒ ก๑ หมู่ที่ ๑๑ (ชุมชนหนองใหญ่) ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองหนองปรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยหนองใหญ่ ๑๒ ก๑ หมู่ที่ ๑๑ (ชุมชนหนองใหญ่) ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64017129713
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองหนองปรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยหนองใหญ่ ๑๒ ก๑ หมู่ที่ ๑๑ (ชุมชนหนองใหญ่) ตำบลหนองปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

เทศบาลเมืองหนองปรือ หมู่ที่ 7 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี
มูลค่างาน

616,000.00 บาท
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongpruecity.go.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๙๓-๓๑๐๖ ในวันและเวลาราชการที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
86