เจมส์ HM
3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64027048887
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี ตำบล พลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
มูลค่างาน

1,979,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 กุมพาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.rpg๔๘.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๙๓๐๙๑๘๖ ในวันและเวลาราชการ

 
  ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
59

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ