เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64027340619
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง  ตำบล : เหล่าพรวน. อำเภอ : เมืองอำนาจเจริญ. จังหวัด 
มูลค่างาน

3,416,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 28 กุมพาพันธ์  2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.amnat-ed.go.th , www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๓๓๖๖๗๒๓๗ ในวันและเวลาราชการ

 


 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th #ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
47

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ