เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตลาด ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลงตาเอี่ยม มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตลาด ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลงตาเอี่ยม มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 63117342505
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตลาด ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลงตาเอี่ยม มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

สายเขาตลาด ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลพลงตาเอี่ยม ถึง เทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
มูลค่างาน

5,704,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 3000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rayong-pao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ - ๖๑๗๔๓๐ ต่อ ๕๑๓ ในวันและเวลาราชการ


 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th #ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
50

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ