เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64027257944
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า จังหวัดปราจีนบุรี 
มูลค่างาน

3,988,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.forest.go.th/prachinburi/th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๔๕๒๑๐๔ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th #ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
50

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ