เจมส์ HM
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางไผ่ หมู่ ๒,๓ ตำบลเสม็ดใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางไผ่ หมู่ ๒,๓ ตำบลเสม็ดใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64027323377
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางไผ่ หมู่ ๒,๓ ตำบลเสม็ดใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

เลียบคลองบางไผ่ หมู่ ๒,๓ ตำบลเสม็ดใต้  อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา
มูลค่างาน

8,521,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samedtai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๕๘๔๑๓๐ต่อ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ


 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th #ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
26