เจมส์ HM
5 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกทางหลวง ๑๐๘-บ้านหัวลา หมู่ที่๗ ตำบลสันติคีรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกทางหลวง ๑๐๘-บ้านหัวลา หมู่ที่๗ ตำบลสันติคีรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64017309243
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกทางหลวง ๑๐๘-บ้านหัวลา หมู่ที่๗ ตำบลสันติคีรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

สายทางแยกทางหลวง ๑๐๘-บ้านหัวลา หมู่ที่๗ ตำบลสันติคีรี  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มูลค่างาน

9,787,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ -  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.santikeeree.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๖๑๕๙๗๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th #ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
15

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ