เจมส์ HM
5 วันที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนนาฏศิลป์ ห้องคณะกรรมการนักเรียน ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ปี๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนนาฏศิลป์ ห้องคณะกรรมการนักเรียน ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ปี๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64027399718
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนนาฏศิลป์ ห้องคณะกรรมการนักเรียน ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ปี๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ซอย 69, แขวง สะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
มูลค่างาน

5,000,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bodin๓.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๕๓๐-๒๓๒๖-๗ ต่อ ๑๐๘ ในวันและเวลาราชการ

 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th #ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
25

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ