เจมส์ HM
5 วันที่แล้ว
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบกันซึม อาคาร ๔ ชั้น ๔ พร้อมยกขอบ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบกันซึม อาคาร ๔ ชั้น ๔ พร้อมยกขอบ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64027265647
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบกันซึม อาคาร ๔ ชั้น ๔ พร้อมยกขอบ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 
มูลค่างาน

1,600,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ -  บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๙๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๐๓๐๑๒๐ ในวันและเวลาราชการ

 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th #ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
34

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ