เจมส์ HM
6 วันที่แล้ว
ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64037565833
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
มูลค่างาน

76,000,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 20,000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ w.w.w.cdask.bpi.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๖๑๑๘๒๐ ต่อ ๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th


#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
23

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ