เจมส์ HM
6 วันที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนร่วมกับเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนร่วมกับเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64047036447รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนร่วมกับเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
มูลค่างาน

3,478,600.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.renewable.mju.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๗๕๕๙๘ ในวันและเวลาราชการ ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
49

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ