เจมส์ HM
5 วันที่แล้ว
ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ร้านค้า อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ (ใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ร้านค้า อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ (ใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64037482011รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ร้านค้า อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ (ใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
มูลค่างาน

3,850,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ procurement@cra.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๖-๖๐๐๐ ต่อ ๖๕๘๖ ในวันและเวลาราชการ

 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
27

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ