เจมส์ HM
5 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านทุ่งใหญ่ (ช่วง กม.ที่ ๑+๔๗๔ ถึง กม.ที่ ๑+๗๗๔) หมู่ ๒ ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านทุ่งใหญ่ (ช่วง กม.ที่ ๑+๔๗๔ ถึง กม.ที่ ๑+๗๗๔) หมู่ ๒ ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64037460047
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านทุ่งใหญ่ (ช่วง กม.ที่ ๑+๔๗๔ ถึง กม.ที่ ๑+๗๗๔) หมู่ ๒ ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม, ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา,
มูลค่างาน

4,130,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obtbanchang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๔๖-๒๒๘๖ ต่อ ๑๔ ในวันและเวลาราชการ

 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
22

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ