เจมส์ HM
5 วันที่แล้ว
ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ชัยพฤกษ์ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ชัยพฤกษ์ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64037537776
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ชัยพฤกษ์ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

ไปรษณีย์ชัยพฤกษ์ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
มูลค่างาน

27,021,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1600 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๘๓๑-๓๐๙๘ ในวันและเวลาราชการ

 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
17

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ