เจมส์ HM
4 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลอุ่มเม้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ่มเม้า สังกัดเทศบาลตำบลอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลอุ่มเม้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ่มเม้า สังกัดเทศบาลตำบลอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64037198352
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลอุ่มเม้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ่มเม้า สังกัดเทศบาลตำบลอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลอุ่มเม้า สังกัดเทศบาลตำบลอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
มูลค่างาน

7,971,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 39,000 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ummao.go.thหรือwww.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๕๖๙๓๓๗ ในวันและเวลาราชการ

 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
36

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ