เจมส์ HM
4 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ ๔ บ้านสันกู่ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ ๔ บ้านสันกู่ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64037409759
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ ๔ บ้านสันกู่ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ ๔ บ้านสันกู่ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
มูลค่างาน

4,400,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Maejd.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๗๘๙๖๒๘ ในวันและเวลาราชการ
 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#xระกาศจัดซื้อจัดจ้าง #ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
25

สินค้าแนะนำ

ร้านค้าแนะนำ