เจมส์ HM
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ ห้องเตรียมสาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ ห้องเตรียมสาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64047292478
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ ห้องเตรียมสาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ถนน วัชรพล แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 
มูลค่างาน

10,463,520.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ - บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.rsb.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๙๔๘๑๘๖๑ ในวันและเวลาราชการ ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
64