เจมส์ HM
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองลำตาเสา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ปูผิวไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ถนนเลียบคลองชลประทาน ๕ ขวา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองลำตาเสา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ปูผิวไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ถนนเลียบคลองชลประทาน ๕ ขวา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64047226582รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองลำตาเสา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ปูผิวไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ถนนเลียบคลองชลประทาน ๕ ขวา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

 ถนนเลียบคลองชลประทาน ๕ ขวา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มูลค่างาน

2,499,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lamtasao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๙๐๒๑๑๒ ต่อ ๓๐๑หรือ ๐๖๒๕๙๕๓๑๖๕ ในวันและเวลาราชการ
 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th

#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
56