เจมส์ HM
2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปา ขนาด ๑๒ นิ้ว ถนนเอกาทศรฐฝั่งตะวันตกฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปา ขนาด ๑๒ นิ้ว ถนนเอกาทศรฐฝั่งตะวันตกฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่โครงการ 64037195328
รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปา ขนาด ๑๒ นิ้ว ถนนเอกาทศรฐฝั่งตะวันตกฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ดำเนินงาน

 ถนนเอกาทศรฐฝั่งตะวันตกฯ  เทศบาลนครพิษณุโลก  
มูลค่างาน

6,200,000.00 บาท. 
ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1070 บาท
กำหนดการ

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา - ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม

ประกาศเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อเมนประปา ขนาด ๑๒ นิ้ว ถนนเอกาทศรฐฝั่งตะวันตกฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://process3.gprocurement.go.th#ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Share
60